Filters

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109 poz 719)

Dz.U. nr 109 poz 719 § 4.2
Właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat są odpowiedzialni za:

  1. utrzymanie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej
  2. wyposażenie obiektów w przeciwpożarowe wyłączniki prądu
  3. umieszczenie w widocznych miejscach instrukcji postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych

 • oznakowanie znakami zgodnymi z polskimi normami:

 • dróg i wyjść ewakuacyjnych,
 • miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,
  1. miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
  2. miejsca usytuowania nasady umożliwiającej zasilanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, kurków głównych instalacji gazowej oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo,
  3. pomieszczenia i tereny z materiałami niebezpiecznymi pożarowo,
  4. drabiny ewakuacyjne, rękawy ratownicze, pojemniki z maskami ucieczkowymi, miejsca zbiórki do ewakuacji, miejsca lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych,
  5. dźwigi dla straży pożarnej,
  6. przeciwpożarowe zbiorniki wodne, zbiorniki technologiczne stanowiące uzupełniające źródło wody do celów przeciwpożarowych, punkty poboru wody, stanowiska czerpania wody,
  7. drzwi przeciwpożarowe,
  8. miejsca zaklasyfikowane jako strefy zagrożenia wybuchem,

Dz.U. nr 109 poz 719 (pobierz)