Filters

CLP – klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin

Rozporządzenie CLP (w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania) (WE) 1272/2008 dostosowuje wcześniejsze przepisy UE do GHS (globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów), systemu opracowanego przez Organizację Narodów Zjednoczonych służącego wykrywaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i informowaniu użytkowników o wiążących się z nimi zagrożeniach. Jest również powiązane z prawodawstwem REACH/p> 


Globalny Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS)

został przyjęty przez wiele państw z całego świata i jest obecnie wykorzystywany jako podstawa przy opracowywaniu międzynarodowych i krajowych regulacji w zakresie transportu materiałów niebezpiecznych.
Informacje o zagrożeniach związanych z chemikaliami przekazuje się za pośrednictwem standardowych ostrzeżeń i piktogramów umieszczanych na etykietach oraz przedstawianych w kartach charakterystyki.
Nowe terminy zastąpiły wcześniej stosowane sformułowania:
- mieszaniny zamiast preparatów
- stwarzający zagrożenie zamiast niebezpieczny
- piktogramy zamiast symbole
- zwroty określające zagrożenie zamiast zwroty R określające rodzaj ryzyka
- zwroty określające środki ostrożności zamiast zwroty S określające warunki bezpiecznego stosowania
- hasła ostrzegawcze (np. niebezpieczeństwo, uwaga) zastąpiły wskazania zagrożenia
Nowe opatrzone czerwoną ramką piktogramy zastępują pomarańczowe symbole zagrożenia