Gaśnice

Z czego wynika obowiązek posiadania gaśnic?

Przepisy wyodrębniają trzy różne miejsca występowania gaśnic:

Gaśnice w budynkach - Obowiązek wyposażenia budynków i innych obiektów budowlanych w gaśnice oraz sposób ich doboru i rozmieszczenia wynika z § 32 i 33 rozporządzenia MSWiA z dnia 07 czerwca 2010 r (Dz. U. Nr 109, poz. 719) ...PDF

Gaśnice na stacjach paliw i w magazynach gazów - Warunki wyposażenia stacji paliw i magazynów gazów w gaśnice oraz sposób ich doboru wynika z § 81 i 120 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. (Dz. U. Nr 243, poz. 2063) ...PDF

Gaśnice w pojazdach mechanicznych - Obowiązek wyposażenia pojazdów w gaśnice wynika z § 11,18,24 i 40 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. Nr 32, poz. 262) z późniejszymi zmianami. Tekst jednolity Dz.U 2016 poz. 2022 ...PDF

Jakie są podstawowe typy gaśnic?

Właściciele budynków są zobowiązani do wyposażenia obiektu w sprzęt gaśniczy dopasowany typem i wielkością do typu pożaru który może wystąpić.

gaśnica proszkowa gaśnica pianowa gaśnica śniegowa gaśnica wodno mgłowa

Jakie gaśnice zastosować?

Zgodnie z § 32.2 rozporządzenia MSWiA z dnia 07 czerwca 2010 r (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie:

  1. A - materiałów stałych, zwykle pochodzenia organicznego, których normalne spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli
  2. B - cieczy i materiałów stałych topiących się;
  3. C - gazów;
  4. D - metali;
  5. F - tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych;
Rodzaj pożaruOpis pożaruTyp gaśnicy
Typ pozaru A Spalanie materiałów stałych, zwykle pochodzenia organicznego, których normalne spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli np. drewna, papieru, tkanin Gaśnica pianowe lub proszkowe (w ograniczonym zakresie gaśnica śniegowa)
Typ pozaru B Spalanie cieczy i ciał stałych, które paląc się ulegają stopieniu np. benzyny, polietylenu, smoły Gaśnica proszkowa lub śniegowa
Typ pozaru C Spalanie gazu (np. gazu miejskiego, metanu, propanu, wodoru, acetylenu) Gaśnica proszkowa
Typ pozaru D Spalanie metali palnych np. magnezu, sodu, uranu, litu
Typ pozaru F Spalanie tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennychn (np. rozgrzany olej jadalny na patelni lub we frytownicy) Gaśnice płynowe ze specjalnym roztworem gaśniczym (dopuszczalne jest gaszenie gaśnicami proszkowymi, śniegowymi i płynowymi)

Ile gaśnic zastosować na m2?

Zgodnie z § 32.3 rozporządzenia MSWiA z dnia 07 czerwca 2010 r (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm 3) zawartego w gaśnicach przypada, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych:

  1. na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym urządzeniem lub gaśniczym:
   1. zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V,

ZL I: centra handlowe, sklepy wielkopowierzchniowe, markety spożywcze i budowlane. Miejsca, gdzie może zgromadzić się powyżej 50 osób, jak kina, teatry, sale sportowe, centra konferencyjne, duże restauracje, stadiony.

ZL II: szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych (domy opieki społecznej, sanatoria);

ZL III: Szkoły, biura, banki, mniejsze restauracje, budynki mieszkalno-użytkowe, budynki administracyjne, urzędy, mniejsze kina, sale koncertowe i wystawowe, małe muzea; salony usługowe,

ZL V: hotele, hostele, akademiki, internaty, zakłady karne, domy dziecka

   1. produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m 2,
   2. zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem;
  1. na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej niewymienionej w pkt 1, z wyjątkiem zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV.

ZL IV: kamienice, domy wielomieszkaniowe, bloki:


Powtarzając pytanie ile gaśnic na m2?

W większości przypadków jedna gaśnica z 2 kg środka gaśniczego na 100 m2 jednej strefy pożarowej (jeśli posiadamy lokal w wieloma strefami pożarowymi odpowiednia ilośc gaśnic musi się znajdować się w każdej strefie pożarowej osobno)

UWAGA ! W rozporządzeniu jest mowa o jednostce masy środka gaśniczego czyli wadze środka gaśniczego a nie wadze gaśnicy, np. gaśnica proszkowa ze środkiem o wadze 2 kg waży 3,5 kg

Czym są kategorie zagrożenia ludzi  (ZL)

Kategorie zagrożenia ludzi określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690),

§ 209 Podział budynków ze względu na bezpieczeństwo pożarowe

  1. Budynki oraz części budynków, stanowiące odrębne strefy pożarowe w rozumieniu § 226, z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania, dzieli się na:
   1. mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej charakteryzowane kategorią zagrożenia ludzi, określane dalej jako ZL;
   2. produkcyjne i magazynowe, określane dalej jako PM;
   3. inwentarskie (służące do hodowli inwentarza), określane dalej jako IN.
  2. Budynki oraz części budynków, stanowiące odrębne strefy pożarowe, określane jako ZL (zagrożenia ludzi), zalicza się do jednej lub do więcej niż jedna spośród następujących kategorii zagrożenia ludzi:
   1. ZL I – zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się; Np. centra handlowe, sklepy wielkopowierzchniowe, markety spożywcze i budowlane. Miejsca, gdzie może zgromadzić się powyżej 50 osób, jak kina, teatry, sale sportowe, centra konferencyjne, duże restauracje, stadiony.
   2. ZL II – przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych (domy opieki społecznej, sanatoria);
   3. ZL III – użyteczności publicznej, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II; Np. Szkoły, biura, banki, mniejsze restauracje, budynki mieszkalno-użytkowe, budynki administracyjne, urzędy, mniejsze kina, sale koncertowe i wystawowe, małe muzea; salony usługowe,
   4. ZL IV – mieszkalne; Np. kamienice, domy wielomieszkaniowe, bloki:
   5. ZL V – zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II. Np. hotele, hostele, akademiki, internaty, zakłady karne, domy dziecka