Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

 • Co to jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?
 • Dla jakich obiektów wymaga się opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?
 • Co zawiera instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?
 • Kiedy i jak często trzeba aktualizować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?
 • Kto może opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?

Co to jest instrukcja bezpieczaństwa pożarowego?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego to dokument, którego celem jest określenie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie należy uwzględnić podczas eksploatacji budynku. Wymagania prawne zawarte są w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz.U. nr 109 poz. 719 § 6

Dla jakich obiektów wymaga się opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?

gdy:
 • występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem (bez względu na gabaryty obiektu),
 • kubatura brutto przekracza 1000 m3 (z wyjątkiem budynków inwentarskich),
 • kubatura brutto przekracza 1500 m3 dla budynków inwentarskich,
 • powierzchnia strefy pożarowej przekracza 1000 m2 dla obiektów innych, takich jak stacje uzdatniania wody czy składowiska odpadów.

Co zawiera instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

  1. Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, (np. szkoła, bank) zamieszkania zbiorowego ( np. hotel, internat, schronisko), produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, zawierającą:
   1. warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
   2. określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
   3. sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
   4. sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
   5. warunki i organizację ewakuacji Iudzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
   6. sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;
   7. zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
   8. plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:
    1. powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
    2. odległości od obiektów sąsiadujących,
    3. parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
    4. występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
    5. kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
    6. lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
    7. podziału obiektu na strefy pożarowe,
    8. warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
    9. miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
    10. wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
    11. hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
    12. dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;
   9. wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.
  2. Warunki ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz plany, o których mowa w ust. 1 pkt 8, w stosunku do obiektów i terenów wymienionych w§ 28 ust. 1, są przekazywane do właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej w celu ich wykorzystania na potrzeby planowania, organizacji prowadzenia działań ratowniczych.
  3. Sposób przechowywania dokumentów, o których mowa w ust. 2, powinien zapewnić możliwość ich natychmiastowego wykorzystania na potrzeby prowadzenia działań ratowniczych.
  4. Komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej może zwolnić właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu z przekazania dokumentów, o których mowa w ust. 2, jeżeli nie spowoduje to niespełnienia wymagań, o których mowa w ust. 3, oraz żądać ich uzupełnienia w uzasadnionych przypadkach.
  5. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, mogą być przekazywane w formie elektronicznej.
  6. Instrukcja, o której mowa w ust. 1, może stanowić w obiektach produkcyjnych, magazynowych i inwentarskich część instrukcji technologiczno-ruchowej, a w obiektach znajdujących się na terenach zamkniętych, służących obronności państwa oraz obiektach zlokalizowanych na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych część planu ochrony lub działań ratowniczych.

Kiedy i jak często trzeba aktualizować instrukcję bezpieczeńsywa pożarowego?

 1. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.
 2. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie jest wymagana dla obiektów lub ich części, o których mowa w ust. 1, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:
  1. kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1000 m3, z zastrzeżeniem pkt 2;
  2. kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1500 m3;
  3. powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1000 m2.
 3. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna się znajdować w miejscach dostępnych dla ekip ratowniczych.

Kto może opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?

Opracowywanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego należy do zagadnień zawartych w Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Zgodnie z art. 4 pkt. 2, 2a, 2b ustawy czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej powinny wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. (Dz.U. nr 81 poz. 351) Powołując się na ww. ustawę instrukcję bezpieczeństwa ppoż. mogą opracowywać i aktualizować osoby, które:

 • 2a. posiadają tytuł zawodowy inżynier pożarnictwa albo tytuł zawodowy inżynier i dyplom ukończenia studiów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego wydany do dnia 30 września 2019 r lub studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa pożarowego wydany po dniu 30 września 2019 r.
 • 2b. posiadają co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej lub kwalifikacje do wykonywania zawodu technik pożarnictwa.