Filters

Zgodnie z § 41 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)
Pracodawca jest obowiązany opracować i udostępnić pracownikom, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy, 

  • instrukcje stanowiskowe dotyczące stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi
  • zagrożeniami zdrowia pracowników
  • obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych
  • postępowania z materiałami niebezpiecznymi i szkodliwymi dla zdrowia
  • udzielania pierwszej pomocy