Filtr
F001 | Znak Gaśnica | uchylny | semaforowy
Dostępny
Znak uchylny wskazujący umiejscowienie gaśnicy - semaforowy dedykowany do wąskich korytarzy z regałami magazynowymi. Przypadkowe uderzenie / zahaczenie np. podczas wkładania lub wyciągania towaru z regału nie uszkodzi znaku.
31,12 zł
25,30 złnetto
F002 | Znak Hydrant | uchylny | semaforowy
Dostępny
Znak uchylny wskazujący umiejscowienie hydrantu - semaforowy dedykowany do wąskich korytarzy z regałami magazynowymi. Przypadkowe uderzenie / zahaczenie np. podczas wkładania lub wyciągania towaru z regału nie uszkodzi znaku.
31,12 zł
25,30 złnetto

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109 poz 719)

Dz.U. nr 109 poz 719 § 4.2
Właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat są odpowiedzialni za:

  1. utrzymanie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej
  2. wyposażenie obiektów w przeciwpożarowe wyłączniki prądu
  3. umieszczenie w widocznych miejscach instrukcji postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych

 • oznakowanie znakami zgodnymi z polskimi normami:

 • dróg i wyjść ewakuacyjnych,
 • miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,
  1. miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
  2. miejsca usytuowania nasady umożliwiającej zasilanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, kurków głównych instalacji gazowej oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo,
  3. pomieszczenia i tereny z materiałami niebezpiecznymi pożarowo,
  4. drabiny ewakuacyjne, rękawy ratownicze, pojemniki z maskami ucieczkowymi, miejsca zbiórki do ewakuacji, miejsca lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych,
  5. dźwigi dla straży pożarnej,
  6. przeciwpożarowe zbiorniki wodne, zbiorniki technologiczne stanowiące uzupełniające źródło wody do celów przeciwpożarowych, punkty poboru wody, stanowiska czerpania wody,
  7. drzwi przeciwpożarowe,
  8. miejsca zaklasyfikowane jako strefy zagrożenia wybuchem,

Dz.U. nr 109 poz 719 (pobierz)

W sytuacjach zagrożenia życia niezwykle ważnym elementem szybkiego opuszczenia niebezpiecznego miejsca są znaki ewakuacyjne, które pozwolą sprawnie poruszać się po bezpiecznej drodze na zewnątrz. W celu dopasowania opcji pasującej także do wystroju wnętrz, możemy zaoferować kilka wersji, zróżnicowanych ze względu na zastosowany materiał, a także sposób montażu, czyli opcje: łączone, na sklejce, podwieszane czy w ramkach.

Przy tworzeniu znaków ewakuacyjnych, ratunkowych medycznych czy miejsca zbiórki przestrzegamy norm oraz zaleceń wydanych w tej sprawie przez ministra spraw wewnętrznych. Posiadają one także certyfikaty jakości i bezpieczeństwa, w tym świadectwa dopuszczenia czy certyfikaty właściwości użytkowych w przypadku sklejki.