Oświetlenie Awaryjne - Podstawa prawna

Oświetlenie Awaryjne - Podstawa prawna
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami Instalacje oświetlenia awaryjnego powinny być projektowane we wszystkich obiektach budowlanych, w których zanik napięcia w elektrycznej sieci zasilającej może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, poważne zagrożenie środowiska, a także znaczne straty materialne Oświetlenie awaryjne musi spełniać wymagania i parametry opisane w normach PN-EN 1838 i PN-EN 50 172. 

Oświetlenie ewakuacyjne należy stosować:

 1. W pomieszczeniach:
  • widowni kin, teatrów i filharmonii oraz innych sal widowiskowych,
  • audytoriów, sal konferencyjnych, lokali rozrywkowych oraz sal sportowych przeznaczonych dla ponad 200 osób,
  • wystawowych w muzeach,
  • powierzchni ponad 1 000 m2 w garażach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym.
 2. Na drogach ewakuacyjnych:
  • z pomieszczeń wymienionych w pkt 1,
  • oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym,
  • w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do pobytu ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,
  • w wysokich i wysokościowych budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.
 3. W budynkach tymczasowych, jeżeli są przeznaczone na cele widowiskowe lub inne z gromadzenia ludzi.
 4. W pomieszczeniach z obudową pneumatyczną, jeżeli mają być wykorzystywane jako tymczasowe budynki PM o gęstości obciążenia ogniowego strefy pożarowej do 1000 MJ/m².
 5. W tymczasowych budynkach typu namiotowego przeznaczonych do celów widowiskowych.
 6. W pomieszczeniach dyspozytorni, technicznych pomieszczeniach tłoczni gazu (oraz na terenie tłoczni).