Filtr

Praca z użyciem maszyn i różnego rodzaju instalacji zawsze związana jest z zagrożeniami dla ludzkiego zdrowia i życia. Dotyczy to zarówno obsługi jak i osób przebywających w pobliżu.

Już na etapie budowy producenci maszyn i instalacji zobligowani są do odpowiedniego ich oznakowania w celu spełnienia wymagań oceny zgodności narzuconych przez regulacje prawne i normy.

Ze względu na bardzo szeroki zakres branż nie przytaczamy konkretnych norm i rozporządzeń.

O ile gotowe maszyny i urządzenia powinny, będąc dopuszczonymi do obrotu i użytku, posiadać odpowiednie oznakowanie to często w zakładach pracy aranżuje się dedykowane przestrzenie, instalacje i uzbraja stanowiska w narzędzia, które wymagają na podstawie Kodeksu Pracy specjalnego lub dodatkowego oznakowania ostrzegającego o potencjalnych zagrożeniach, informującego o wymaganiach odnośnie postępowania i zabezpieczenia przed tymi zagrożeniami oraz o zakazach, których należy bezwzględnie przestrzegać w celu zapewnienia bezpieczeństwa własnego i osób trzecich.

Aby jednoznacznie i czytelnie przekazywać takie informacje, bez użycia słów, stworzona została międzynarodowa norma ISO 7010 zawierająca szereg symboli wraz z zasadami ich używania to jest kształtem znaków i kolorystyką. Norma zawiera oznakowanie dotyczące zakazów, nakazów, ostrzeżeń ale także ewakuacji i ochrony przeciwpożarowej. Obecnie ostatnim wydaniem jest norma ISO 7010:2019, a normą związaną jest norma ISO 3864 określająca użycie kolorystyki i innych szczegółów przy projektowaniu oznakowania.