Filtr

6.09.2012 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował "Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych" link do ustawy

Celem konwencji jest popieranie, ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby niepełnosprawne oraz popieranie poszanowania ich przyrodzonej godności. czytaj więcej

Informacja musi być czytelna dla wszystkich użytkowników, w tym dla osób z niepełnosprawnością wzroku.

By spełnić to oczekiwanie należy połączyć informacje wizualną i dotykową 

Konwencja kładzie nacisk na dostępność, aby umożliwić osobom niepełnosprawnym niezależne życie i pełny udział we wszystkich sferach życia, dostępu do środowiska fizycznego, środków transportu, informacji i komunikacji.

Państwa Strony podejmą odpowiednie środki obejmujące rozpoznanie i eliminację przeszkód i barier w zakresie dostępności do budynków, dróg, transportu, szkół, mieszkań, instytucji zapewniających opiekę medyczną, miejsc pracy, informacji, komunikacji i innych usług i służb ratowniczych.

Państwa Strony podejmą również odpowiednie środki w celu:

( a) opracowywania, ogłaszania i monitorowania wdrażania minimalnych standardów i wytycznych w sprawie dostępności urządzeń i usług ogólnie dostępnych lub powszechnie zapewnianych,

(d) zapewnienia w ogólnodostępnych budynkach i innych obiektach oznakowania w alfabecie Braille'a oraz w formach łatwych do czytania i zrozumienia,