Filtr

Podczas prowadzenia prac budowlanych muszą zostać zapewnione warunki, które gwarantują bezpieczeństwo i ochronę zdrowia zarówno pracownikom wykonawcy, jak i osobom postronnym.
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują kierownik robót oraz mistrz budowlany.
Kwestie dotyczące właściwej organizacji placu budowy w zakresie bezpieczeństwa są uregulowane w prawnych – Kodeksie pracy oraz rozporządzeniach ministra infrastruktury: w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DzU z 2003 r., nr 47, poz. 401) oraz w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (DzU z 2003 r., nr 120, poz. 1126).

DzU z 2003 r., nr 47, poz. 401 (pobierz)
DzU z 2003 r., nr 120, poz. 1126 (pobierz) 

Miejscem szczególnym, gdzie należy dbać o swoje bezpieczeństwo, jest budowa, dlatego też bardzo istotną rolę pełnią w tym miejscu znaki budowlane ostrzegawcze, a także zakazu czy nakazu. Dla ochrony zdrowia czy nawet życia ważne jest także odpowiednie oznakowanie stref zagrożonych wybuchem czy obszarów, w których wykonywane są prace na wysokości.

W naszej ofercie znajdują się także tablice informacyjne, zawierające najważniejsze dane dotyczące prowadzonej budowy. Sprzedajemy również tablice budowlane, na których zostały wykonane napisy w języku angielskim oraz ukraińskim. Wszystkie żółte znaki BHP stworzono w oparciu o przepisy prawne Kodeksu pracy, a także rozporządzeń ministra infrastruktury.