Skrypt inspektora ochrony przeciwpożarowej | 2023
zoom_out_map
chevron_left chevron_right

Skrypt inspektora ochrony przeciwpożarowej | 2023

Skrypt inspektora ochrony przeciwpożarowej z uwagi na szereg praktycznych informacji jest cennym przewodnikiem w bieżącym wykonywaniu zadań przez inspektora ochrony przeciwpożarowej

  • Polski
Cena: 90,00 zł brutto 73,17 zł netto 73,17 zł (netto)
check Dostępny
Dostawa towaru
Koszt dostawy od 18 zł brutto.
Bezpłatny transport przy zamówieniu powyżej 500 zł netto.
Zwrot towaru
Polityka prywatności

Skrypt inspektora ochrony przeciwpożarowej 2023

Autorami książki są: Witold Frankowski i Bogdan Zaleski

rok wydania: 2023
ilość stron: 369
ISBN: 978-83-936073-2-7
format: 16,5x23,5 cm
oprawa: miękka

Odbiorcami książki są głównie:

  • Wojewódzkie Ośrodki Szkolenia PSP
  • Szkoła Podoficerska PSP
  • Centralna Szkoła PSP
  • Szkoły Aspirantów
  • Specjalistyczne księgarnie
  • Komendy Powiatowe PSP
  • Inspektorzy ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy.

Spis treści

Wstęp / 9

Rozdział I
Zasady organizacji ochrony przeciwpożarowej / 11
System prawny ochrony przeciwpożarowej w Polsce / 11
Pojęcie ochrony przeciwpożarowej / 11
Organizacja ochrony przeciwpożarowej w Polsce / 12
Podstawowe akty prawne regulujące sprawy ochrony przeciwpożarowej / 15
Przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej / 17
Wybrane przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej / 18
Wybór innych aktów prawnych związanych z ochroną przeciwpożarową / 19
Wyciąg z Kodeksu wykroczeń / 19
Wyciąg z Kodeksu karnego / 21
System przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych i terenów / 21
Wybór innych przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych / 22
Organizacja ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy / 22
Obowiązki właściciela zarządcy lub użytkownika budynku obiektu lub terenu w zakresie ochrony przeciwpożarowej / 22
Jednostki ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy / 23

Rozdział II
Kompetencje inspektora ochrony przeciwpożarowej / 27
Zadania i obowiązki inspektora ochrony przeciwpożarowej / 27
Wymagania kwalifikacyjne inspektora ochrony przeciwpożarowej / 27
Zakres obowiązków inspektora ochrony przeciwpożarowej / 27
Prowadzenie dokumentacji dotyczącej ochrony przeciwpożarowej w zakładzie / 29
Rodzaje dokumentacji występującej w zakładzie pracy / 29
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego / 29
Przykładowy schemat instrukcji bezpieczeństwa pożarowego / 32
Raporty o bezpieczeństwie, plany ratownicze / 35
Charakterystyki pożarowe substancji niebezpiecznych / 35
Instrukcje technologiczno-ruchowe / 36
Inne dokumenty / 37

Rozdział III
Podstawowe pojęcia dotyczące spalania i pożarów / 39
Proces spalania / 39
Pojęcia podstawowe / 39
Zjawiska związane z procesem palenia / 46
Rozwój i rodzaje pożarów / 47
Rozwój pożarów ciał stałych / 48
Rozwój pożarów cieczy palnych i gazów / 48
Spalanie gazów / 49
Spalanie pyłów / 51
Rozwój pożaru / 53
Rodzaje pożarów / 55
Przyczyny powstawania pożarów / 57
Przyczyny rozprzestrzeniania się pożarów / 58

Rozdział IV
Przeciwpożarowe wymagania budowlane i drogi pożarowe / 61
Podstawowe wiadomości o budynkach / 65
Klasyfikacja budynków / 65
Kategorie zagrożenia ludzi / 67
Klasyfikacja budynków ze względu na wysokość / 67
Odporność pożarowa budynków / 70
Strefy pożarowe / 73
Elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego / 77
Wymagania dotyczące odległości między budynkami. Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe / 79
Przewody spalinowe, dymowe i wentylacyjne / 82
Wymagania ewakuacyjne / 84
Przejście ewakuacyjne / 86
Wyjścia ewakuacyjne / 87
Drogi ewakuacyjne / 89
Dźwigi dla potrzeb ratowniczych / 91
Dojścia ewakuacyjne / 91
Drabiny ewakuacyjne / 93
Oświetlenie awaryjne, znaki bezpieczeństwa / 95
Wymagania dla oświetlenia awaryjnego / 95
Zasady oznakowania dróg ewakuacyjnych / 98
Wysokość umieszczenia oświetlenia i oznakowania / 98
Lokalizacja znaków ewakuacyjnych na drodze ewakuacyjnej / 99
Drogi pożarowe / 102

Rozdział V
Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę / 107
Rodzaje obiektów wymagających zapewnienia zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru / 107
Sposoby określania wymaganej ilości wody do celów przeciwpożarowych / 107
Jednostki osadnicze / 107
Budynki użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego / 109
Budynki produkcyjne i magazynowe / 109
Gęstość obciążenia ogniowego / 110
Zasady uwzględniania materiałów palnych przy obliczaniu gęstości obciążenia ogniowego / 111
Zaopatrzenie wodne dla innych obiektów i urządzeń technologicznych / 111
Wymagania przeciwpożarowe dla sieci wodociągowych / 114
Zasilanie sieci wodociągowych / 114
Średnice przewodów wodociągowych / 115
Hydranty zewnętrzne / 115
Pompownie przeciwpożarowe / 117

Rozdział VI
Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji użytkowych oraz instalacji i urządzeń technologicznych / 119
Rodzaje instalacji użytkowych i technologicznych. Zagrożenia pożarowe i wybuchowe / 119
Instalacje elektryczne / 119
Instalacje gazowe / 121
Instalacje ogrzewcze i kominowe / 126
Instalacje odgromowe i uziemiające / 131
Instalacje wentylacyjne / 134
Ocena zagrożenia pożarem i wybuchem urządzeń technologicznych, pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych / 137
Przeciwpożarowe wymagania dla instalacji i urządzeń w obiektach zagrożonych wybuchem / 138
Badania okresowe instalacji i urządzeń / 138
Zabezpieczenia przejść instalacyjnych przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych / 140
Przepusty instalacji niepalnych / 140
Przepusty instalacji palnych / 141
Przeciwpożarowe wymagania dla maszyn i urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem / 141
Strefy zagrożenia wybuchem a kategorie urządzeń / 143
Wymagania dla urządzeń elektrycznych stosowanych w strefach zagrożonych wybuchem / 144
Dobór urządzeń elektrycznych / 147
Zasady doboru instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem / 149
Techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji i urządzeń / 150
Zabezpieczenia instalacji gazowych / 150
Urządzenia sygnalizacyjno-odcinające / 151
Klapy przeciwpożarowe w przewodach instalacji technologicznych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych / 152
Stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające dla instalacji i urządzeń technologicznych / 153
Drzwi i bramy przeciwpożarowe / 153

Rozdział VII
Środki gaśnicze, gaśnice, koce gaśnicze / 157
Podział środków gaśniczych i ich działanie / 157
Woda / 157
Piana gaśnicza / 159
Gazy gaśnicze / 163
Proszki gaśnicze / 165
Halony, zamienniki halonów / 170
Zakres stosowania środków gaśniczych / 172
Bezpieczeństwo / 173
Gaśnice, koce gaśnicze / 175
Gaśnice / 175
Zasady rozmieszczania gaśnic / 176
Rodzaje gaśnic / 177
Przykłady gaśnic stosowanych w ochronie przeciwpożarowej / 179
Gaśnica proszkowa GP-6x ABC / 179
Gaśnica płynowa GW-6x ABF / 180
Gaśnica śniegowa GS-5X B / 181
Gaśnica proszkowa GP-2xABC / 182
Gaśnica proszkowa GP-4xABC / 183
Gaśnica proszkowa GP-6zABC / 184
Gaśnica proszkowa GP-12xABC / 185
Gaśnica proszkowa przewoźna GP-25x ABC / 186
Gaśnica proszkowa przewoźna - nazwa stosowana: agregat proszkowy AP-25z ABC / 187
Gaśnica proszkowa przewoźna - nazwa stosowana: agregat proszkowy AP-50x ABC / 188
UGS-30 / 189
Urządzenie gaśnicze śniegowe - nazwa stosowana: agregat śniegowy AS-60n / 190
Gaśnica płynowa GW-2xABF / 191
Urządzenie gaśnicze UGSE-2x / 192
Zasady działania, obsługa gaśnic / 193
Gaśnica wodna (płynowa) lub pianowa / 193
Gaśnica proszkowa / 193
Gaśnica śniegowa / 193
Koc gaśniczy / 193
Terminy i zakres przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych gaśnic i kocy gaśniczych / 194

Rozdział VIII
Urządzenia przeciwpożarowe / 197
Instalacje wodociągowe przeciwpożarowe / 197
Hydranty i zawory hydrantowe / 197
Zasilanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej / 201
Jednoczesność poboru wody / 201
Budynki wysokie i wysokościowe / 202
Prowadzenie przewodów zasilających / 202
Pompownie przeciwpożarowe / 203
Terminy i zakres przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych / 204
Systemy sygnalizacji pożarowej / 205
Zasady wyposażania obiektów w systemy sygnalizacji pożarowej / 205
Zadania systemów sygnalizacji pożarowej / 207
Alarmowanie pożarowe / 211
Odbiór, eksploatacja, zakres przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych systemów sygnalizacji pożarowej / 213
Alarmy fałszywe / 217
Urządzenia gaśnicze / 217
Rodzaje urządzeń gaśniczych / 217
Zasady wyposażania obiektów w urządzenia gaśnicze / 218
Zasady działania urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych, urządzeń gaśniczych pianowych, proszkowych i gazowych / 219
Inne stałe urządzenia gaśnicze / 232
Dźwiękowe systemy ostrzegawcze / 232
Zasady wyposażania obiektów w dźwiękowe systemy ostrzegawcze / 232
Zadania dźwiękowych systemów ostrzegawczych / 233
Dokumentacja dźwiękowych systemów ostrzegawczych / 235
Konserwacja dźwiękowych systemów ostrzegawczych / 235
Instrukcja dotycząca konserwacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych / 235
Urządzenia oddymiające / 236
Systemy grawitacyjnego oddymiania i usuwania ciepła / 236
Klapy dymowe / 236
Instalacje wentylacji oddymiającej / 238
Systemy oddymiania / 239

Rozdział IX
Prace niebezpieczne pod względem pożarowym / 245
Zasady prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym / 245
Pojęcie prac niebezpiecznych pożarowo / 245
Kwalifikacje / 246
Zabezpieczenie prac pożarowo niebezpiecznych / 247
Rozdział X
Zapobieganie poważnym awariom przemysłowym / 249
Podstawy prawne zapobiegania poważnym awariom przemysłowym / 249
Definicje i zasady ogólne / 250
Ochrona środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym i przy realizacji inwestycji / 251
Poważne awarie / 252
Zasady zaliczenia zakładów o większym (ZoZR) i o dużym ryzyku (ZoDR) i zgłoszenie zakładu / 256
Obowiązki organów administracji publicznej oraz prowadzącego ZoZR i ZoDR wystąpienia poważnej awarii przemysłowej / 265
Dokumenty dotyczące zapobieganiu poważnym awariom przemysłowym / 269
Odpowiedzialność karna / 273
Odpowiedzialność administracyjna / 274

Rozdział XI
Zasady organizacji i prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych / 277
Sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej i innego miejscowego zagrożenia / 277
Rodzaje zagrożeń na terenie zakładu, ich prawdopodobieństwo wystąpienia, częstotliwość, rozmiar, skutki / 277
Postępowanie na wypadek pożaru, przed i po przybyciu straży pożarnej / 278
Zasady alarmowania jednostek ratowniczych / 279
Numer 112 / 282
Działania ratowniczo-gaśnicze podjęte przez pracowników zakładu w przypadku pożaru lub wystąpienia innego miejscowego zagrożenia / 282
Uprawnienia Kierującego Działaniami Ratowniczymi (KDR) uwarunkowane wystąpieniem stanu wyższej konieczności / 284
Elementy stanu wyższej konieczności / 285
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) / 287
Podstawowe zasady prowadzenia działań ratowniczych / 293
Działania gaśnicze / 293
Sposoby dostarczania wody do pożaru / 296
Parametry taktyczno-techniczne samochodów pożarniczych / 297
Podawanie środków gaśniczych / 300
Formy działania taktycznego / 300
Właściwości substancji niebezpiecznych istotne podczas działań ratowniczych / 302
Transport materiałów niebezpiecznych / 303
Zasady działań ratownictwa chemicznego / 304
Ewakuacja ludzi, zwierząt i mienia / 305
Taktyka działań ratowniczych. Wykorzystanie uwarunkowań budowlanych i terenowych do właściwego prowadzenia akcji gaśniczej / 311
Podział obiektu na strefy pożarowe / 311
Dozór pogorzeliska / 311
Wzór postanowienia o przekazaniu miejsca objętego działaniem ratowniczym / 313

Rozdział XII
Prowadzenie kontroli spełniania wymagań ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy / 314
Prowadzenie kontroli wewnętrznych / 314
Prowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych przez Państwową Straż Pożarną / 317

Rozdział XIII
Metodyka prowadzenia szkoleń / 323
Elementy procesu dydaktycznego / 323
Definicje / 323
Cechy procesu kształcenia / 323
Elementy procesu nauczania / 324
Wykorzystanie pomocy dydaktycznych w procesie kształcenia / 327
Środki dydaktyczne / 327
Funkcje środków dydaktycznych i ich rola w nauczaniu / 327
Przygotowanie merytoryczne do zajęć / 328
Planowanie pracy dydaktycznej / 328
Merytoryczno-metodyczne przygotowanie prowadzącego szkolenie / 328
Realizacja szkolenia w zakładzie pracy / 330
Przygotowanie szkolenia / 330
Formy i metody doskonalenia zawodowego / 333
Rola doskonalenia zawodowego / 333
Formy i metody doskonalenia zawodowego / 333

Rozdział XIV
Ustalanie przyczyn i okoliczności powstania pożarów / 335
Ustalenie okoliczności powstania pożaru / 335
Klasyfikacja pożarów / 335
Podział miejscowych zagrożeń / 336
Podział alarmów fałszywych / 337
Charakterystyka przyczyn pożarów / 337
Metodyka badań popożarowych oraz metod badawczych / 338
Laboratoryjne metody badania przyczyny pożaru / 341
Charakterystyka śladów powstałych po pożarze / 341
Wybrane sposoby lokalizowania ognisk pożaru / 341
Ekspertyza pożarowo-techniczna / 343
Rola świadków w postępowaniu procesowym / 344
Dokumentacja popożarowa / 344

Rozdział XV
Strefy pożarowe / 355
Magazynowanie opon / 357
Ściany przeciwpożarowe i seperacyjne / 350
Wysokość składowania / 357
Odległości strefy pożarowej z odpadami stałymi od budynków / 358
Magazynowanie palnych odpadów ciekłych / 359
Oddzielenia przeciwpożarowe / 359
Opakowania ciekłych odpadów palnych / 360
Usytuowanie składowisk ciekłych odpadów palnych / 360
Wielkość składowisk / 361
Wymagania dla rozlewisk / 361
Techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego / 362
Podręczny sprzęt gaśniczy / 363
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego / 364
Zaopatrzenie wodne / 364
Drogi pożarowe / 365

Wykaz tabel / 367
Wykaz ilustracji / 368
Bibliografia / 369

SKR_POZ
Nowy
97 sztuk
5905031916731

KOSZTY PRZESYŁKI

Przy zakupach od 500 zł netto standardowa dostawa gratis! Przy wartości zamówienia poniżej 500 zł netto wartości zamówionego towaru koszt przesyłki wynosi 18 zł brutto. 

Przy płatności kurierowi przy odbiorze (za pobraniem) doliczany jest koszt dodatkowy 4 zł i koszt przesyłki wynosi 22zł brutto.

Maksymalna waga każdej paczki, jaką możemy wysłać, wynosi 30 kg. Zamówienia o wadze powyżej 30 kg będą wysyłane w 2 lub więcej paczkach (w zależności od wagi). W przypadku takich zamówień możliwe jest naliczenie opłaty manipulacyjnej na pokrycie dodatkowych kosztów w wysokości 7 zł za dodatkową paczkę.

ZWROTY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, Aby odstąpić  prosimy zastosować się do pkt.8 REGULAMINU SKLEPU

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

8.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

8.1.1. pisemnie na adres: ul. Sowińskiego 11, 44-100 Gliwice;

8.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@tablicebhp.com;

8.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 11 Regulaminu oraz na stronie Sklepu Internetowego w zakładce dotyczącej odstąpienia od umowy. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

8.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

8.3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

8.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

8.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Sowińskiego 11, 44-100 Gliwice.

8.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

8.8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

8.8.3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

8.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

8.9.1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

9.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

9.3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

9.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

9.7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

9.8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

9.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.