Gwarancja: 12 miesiące
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Producent: BOLD

Numer referencyjny: C100

Nazwa: Nowe oznakowanie substancji chemicznych CLP


Materiał i wymiary: tablica wykonana jest z tworzywa sztucznego o grubości 0,65 mm

FORMAT

- B1 (1000x700mm) - 62 zł netto

- B2 (700x500mm) - 31,11 zł netto

- B3 (500x350mm) - 15,66 zł netto

- B4 (350x250mm) - 7,53 zł netto


Opis: Tablica-plakat przedstawia grafikę i opis 9 nowych piktogramów CLP dotyczących oznakowania substancji i mieszanin chemicznych.

Każdy piktogram jest opisany z uwzglednieniem:

- Jakie jest jego znaczenie?
- Gdzie na przykład możemy się z nim zetknąć?
- Przykładowe zwroty określające środki ostrożności.
- Stare symbole, które zostają wycofane (zastapione).

PODGLĄD

Funkcja: Informacyjno-edukacyjna.

NOWY SYSTEM KLASYFIKACJI I OZNAKOWANIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

20 stycznia 2009 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady WE w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin
nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.).
Rozporządzenie CLP (Classification-Labelling-Packaging) wprowadza w całej UE nowy system klasyfikacji i
oznakowania chemikaliów oparty na Globalnie Zharmonizowanym Systemie Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów
( tzw. system GHS-Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals),
uzgodnionym na forum ONZ w 2002 r., a wdrażanym obecnie przez blisko 70 krajów na świecie.
Wprowadzenie nowej legislacji ma na celu ogólnoświatowe ujednolicenie standardów używanych w różnych krajach
przy klasyfikacji i oznakowaniu substancji chemicznych oraz umożliwienie szybkiej wymiany informacji o stwarzanych przez nie zagrożeniach.
Rozporządzenie CLP zmienia sukcesywnie obowiązujący wcześniej system klasyfikacji i oznakowywania
substancji chemicznych i ich mieszanin, oparty o dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE, a na gruncie polskim
– ustawę o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11.01.2001r. z późniejszymi zmianami

Najważniejsze zmiany wynikające z wdrożenia CLP dotyczące użytkowników końcowych produktów chemicznych to:
- całkowita zmiana systemu obowiązujących piktogramów
- zastąpienie tzw. zwrotów R -  zwrotami H i EUH (rozszerzona lista zwrotów określających rodzaj zagrożenia o zmienionym brzmieniu
- zastąpienie tzw. zwrotów S - zwrotami P (rozszerzona lista zwrotów wskazujących na niezbędne środki ostrożności o zmienionym brzmieniu
- zmiana zawartości merytorycznej niektórych punktów kart charakterystyk substancji chemicznych
- zmiana i wprowadzenie nowych kategorii określających działanie toksyczne, żrące, rakotwórcze, mutagenne itp.

Od 1 czerwca 2015 zarówno do substancji,jak i mieszanin stosuje się wyłącznie przepisy CLP.

Polecamy
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...