ZNAKI CHEMICZNE (CLP, GHS, REACH)

CLP – klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin

Rozporządzenie CLP (w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania) (WE) 1272/2008 dostosowuje wcześniejsze przepisy UE do GHS (globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów), systemu opracowanego przez Organizację Narodów Zjednoczonych służącego wykrywaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i informowaniu użytkowników o wiążących się z nimi zagrożeniach. Jest również powiązane z prawodawstwem REACH


Globalny Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS) 

został przyjęty przez wiele państw z całego świata i jest obecnie wykorzystywany jako podstawa przy opracowywaniu międzynarodowych i krajowych regulacji w zakresie transportu materiałów niebezpiecznych.

Informacje o zagrożeniach związanych z chemikaliami przekazuje się za pośrednictwem standardowych ostrzeżeń i piktogramów umieszczanych na etykietach oraz przedstawianych w kartach charakterystyki.

  • Nowe terminy zastąpiły wcześniej stosowane sformułowania::
  • mieszaniny zamiast preparatów
  • stwarzający zagrożenie zamiast niebezpieczny
  • piktogramy zamiast symbole
  • zwroty określające zagrożenie zamiast zwroty R określające rodzaj ryzyka
  • zwroty określające środki ostrożności zamiast zwroty S określające warunki bezpiecznego stosowania
  • hasła ostrzegawcze (np. niebezpieczeństwo, uwaga) zastąpiły wskazania zagrożenia

Nowe opatrzone czerwoną ramką piktogramy  zastępują pomarańczowe symbole zagrożenia


Sortuj według:
Wyświetl po produktów